1. दरूदे इब्राहिम 3 बार पढ़े
  2. सुरह काफिरून 1 बार पढ़े
  3. सूरए इख़्लास 3 बार पढ़े
  4. सूरह फ़लक़ 1 बार पढ़े
  5. सूरह नास 1 बार पढ़े
  6. सूरह फ़ातिहा 1 बार पढ़े
  7. सूरह बक़रह 1 बार पढ़े
  8. આયતુલ કુરસી  1 बार पढ़े

(1) દુરૂદે ઈબ્રાહીમ (3 બાર )

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

અલ્લાહુમ્મા સલ્લે અલા મોહમ્મદિવ્વ અલા આલે મોહમ્મદિન કમા સલ્લયતા અલા ઈબ્રાહીમ વ અલા આલે ઈબ્રાહીમ ઇન્નાકા હમીદુમ મજીદ.

અલ્લા હુમ્મા બારિક અલા મોહમ્મદિવ વ અલા આલે મોહમ્મદિન કમા બારકતા અલા ઈબ્રાહીમ વ અલા આલે ઈબ્રાહીમ ઇન્નક હમીદુમ મજીદ.

(૨) સૂરતુલ કાફિરૂન (૧ બાર )

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

કુલ યા અય્યુહલ કાફિરૂન

લા અઅ બુદુ મા તઅ બુદૂન

વ લા અન્તુમ આબિદૂન માઅ’બૂદ

વ લા અન આબિદૂમ મા અબત્તુમ

વ લા અન્તુમ આબિદૂન માઅ’બૂદ

લકુમ દીનુકુમ વલિ ય દીન

(૩) સૂર એ ઇખ્લાસ – કુલ્લો વલ્લાહ (૩ બાર )

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

કુલ્હો વલ્લાહો અહદ,

અલ્લાહુસ્સમદ

લમ યલિદ

વ લમ યુલદ

વલમ ય

કુલ્લહૂ કુફૂવન અહદ

(૪) સૂર એ ફલક (૧ બાર )

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

કુલ અઉઝુ બિ રબ્બિલ ફલક

મિન શર્રી મા ખલક

વ મિન શર્રી ગાસિકિન ઈઝા વકબ

વ મિન શર્રીન નફફાસાતિ ફિલ ઉકદ

વ મિન શર્રી હાસિદિન ઈઝા હસદ

(૫) સૂર એ નાસ (૧ બાર )

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

કુલ અઉઝુ બિ રબ્બિન્નાસિ

મલિકિન્નાસિ

ઈલાહિન્નાસી

મિન શર્રીલ વસ્વાસિલ ખન્નાસિ

વલ્લઝી યુ વસ્વિસુ ફી સુદૂરીન્નાસિ

મિનલ જીન્નતી વાન્નાસ

(૬) સૂર એ ફાતેહા – અલ્હમ્દો (૧ બાર )

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

અલ્હમ્દો લિલ્લાહે રબ્બિલ આલમીન અર રહમા નિર રહીમ,

માલેકે યવમિદ્દીન,

ઇય્યા ક નઅબોદો વઇય્યાક નસ્તઇન,

એહદેનસ્સેરાતલ મુસત્કીમ સેરાતલ

લઝીના અનઅમ્તા

અલયહિમ ગયરિલ મગદૂબે

અલયહિમ વલદ-દવાલ્લીન…….આમીન

(૭) સૂર એ બકરહ (૧ બાર )

બિસ્મીલ્લાહિર્રહમાતિર્રહીમ…

અલિફ લામ્નીમ. ઝાલિકલ કિતાબુ લા રૈ-બ ફીહ. હુદલ્લિલ મુત્તકીત. અલ્લઝીત યુઅ-મિતૂ-ત. બિલ ગયબી વયુ-કી-મુતસલાત વ-મિમ્મા રઝકતા-હુમ યુલ્ફિકુત. વલ્લઝીન યુઅ-મિત્-ન બિમા-ઉન્ઝિ-લ ઇલૈ-ક વમા ઉત્ઝિ-લ મિત કબ્લિક વબિલ આખિ-રતિ હમ યૂતિ. ઉલાઈ-ક અલા હુદમ્મિર-રબિહિમ વ ઉલાઈ-ક હુમુલ મુફ-લિહુત. વ ઈલાહુકુમ ઈલાહુંવ વાહિદ. લા ઇલા-હ ઈલ્લા-હુવર્રહમાનુર્રહીમ.

(૮) આયતુલ કુરસી (૧ બાર )

બિસ્મીલ્લાહિર્રહમાતિર્રહીમ…
અલ્લાહુ લા ઈલા-હ ઈલ્લા હૂવ-લ-હચ્યુલ કયૂમ લા તઅ-ખુઝુહૂ સિ-નતુંવ વલા નૌમ. લહુ મા-ફિસ-સમાવાતિ વમા ફિલ અર્દ. મત જલ્લજી યમ્ફ ઈન્દહૂ ઈલ્લા બિ ઈજ-તિ યઅ-લમુ મા બૈ-ત ઐદૃીહિમ વા ખર્હુમ વલા યુહીતૂ-ત બિñઈમ મિત ઈલ્મિહીં ઈલ્લા બિમા શા-અ વસિ-અ કુસિચ્યુહુસ-સમાવાતિ વલ અર્દ વલા યઊદુહૂ હિફ- ઝુહુમા વહુવલ અલિચ્યુલ અઝીમ.
ઈત-ત રહ-મતલ્લાહિ કરીબુમ મિતલ મુહ-સિતીત. વમા અરસલ્તા-ક ઈલ્લા રહ-મ-તલ્લીલ આલમીત.
બિસ્મીલ્લાહિર્રહમાતિર્રહીમ… લ-કદ જા-અ કુમ રસૂલુમ-મિત અન્કુસિમ અઝીઝુત અલૈહિ મા અતિતુમ હરીસુત અલયકુમ બિભ્રુઅ- મિતી-ત રઊકુર્રહીમ. ફ-ઈત તવલ્લૌ ફકુલ હસ-બિયલ્લાહુ લા ઇલા- હ ઈલ્લા-હુ-વ અલયહિ તવક્કલતુ વ હુ-વ રબ્બલ અશિલ અઝીમ. મા કા-ત મુહમ્મદુત અબા અ-હદિમ મિર રિજાલિકુમ વલાકિર રસુલલ્લાહી વ ખા-તમત-તબિય્યીત વ કાતલ્લાહુ બિ કુલ્લી શયઈત અલીમા. દઅવાહુમ ફિહા સુબ્હાનલ્લાહુમ્મ વતહિયતુમ ફિહા સલામ વ આખેરુ દઅવાહુમ અતીલહમ્દ લિલ્લાહી રબ્બીલ આલમીત. અલ ફાતિહા…

ફાતિહા કે બાદ ઈસ તરહ બખ્શ

યા ઈલાહી મેને જો કુછ ભી તેરા ઝિક્ર કિયા, નઝરો નિયાઝ કિયા, તેરે પાક કલામ કી તિલાવત કી, દુરૂદો સલામ પહેં, ઉસકો તેરી બારગાહ મેં કુબુલ ફરમા. ઈન સબકા સવાબ સબસે પહલે આકાએ નામદાર, મદીને કે તાજદાર, દોનો આલમ કે માલિકો મુખ્તાર, તેરે પ્યારે નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ)કી બારગાહ મેં નઝર ફરમા, ઔર તમામ અંબિયા અલયહિસ્સલામ વ ખુલ્હાએ રાશિદિન, એહલે બૈતે પાક, સહાબાએ કિરામ, શોહદાએ ઈસ્લામ, તાબેઈન, તબેતાબેઈન ઔર અઝવાજે મુતહરાત અઈમ્માએએઝામ, ઔલિયાએ કિરામ કી બારગાહ મેં નઝર ફરમાં. યા અલ્લાહ અઝઝવજલ ઈન તમામ બુઝુર્ગાને દીન કે સદકે ઈસકા સવાબ (મર્હુમ – મહુમા) કો ભી પહુંચા ઔર કુલ ઉમ્મતે મુસ્લમા કે મહુમીન કો ભી પહુંચા. યા અલ્લાહ અઝઝવજલ તેરે ઈન પ્યારે બંદો કે સદકે હમારી તમામ નેક જાઈઝ તમન્નાઓ કો પૂરી ફરમા. દુન્યા વ આખેરત મેં ખુશહાલ ફરમા. કબ્ર વ દોઝખ કે અઝાબ સે બચા. કર્ઝ કી બલાઓ સે બચા. રિઝકે હલાલ કી ફરાવાની અતા ફરમા ઔર બાર બાર મક્કાએ મુઅઝઝમા ઔર મદીના મુનવ્વરા કી ઝિયારત નસીબ ફરમા. દીન કે તમામ અહેકામ પર અમલ કી તૌફીક અતા ફરમા ઔર તેરે પ્યારે મહેબુબ કી સુન્નતો પર અમલ પેરા ફરમા… આમીન..

નોંટ :- દુઆ કે આગે પીછે દુરૂદ શરીફ પહેં.

ANY QUERY CONTACT informationtechnologyofpadal@gmail.com